Polityka Prywatności Livingmedia Sp. z o.o. – RODO

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administratorem danych jest

Livingmedia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaśminowej 1, 52-200 w Wysokiej, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337623, kapitał zakładowy 5.000 PLN (opłacony w całości), REGON 021003930, NIP 899-26-72-898 (dalej: „Livingmedia”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) oraz w sprawach danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 • 1. wiadomości e-mail na adres, dataprivacy@livingmedia.pl
 • 2. listownie na adres: Livingmedia Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 1, 52-200 Wysoka.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • 1. realizowania usługi streamingu online,
 • 2. odpowiadania na wiadomości, które kierujesz do nas na adresy e-mail wskazane do kontaktu,
 • 3. zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania treści znajdujących się na stronie,
 • 4. kontroli i analizy ruchu na stronie.

Podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w celu prawidłowego świadczenia usługi transmisji online. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaj danych

Odwiedzając naszą stronę internetową możemy przetwarzać informacje o Tobie, m.in.:

 • 1. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz,
 • 2. kraju z jakiego odwiedzasz naszą stronę,
 • 3. czas nadejścia zapytania,
 • 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej – w przypadku gdy trafiłeś do nas z innej strony,
 • 5. adres IP, z którego nadeszło zapytanie,

W przypadku nawiązania z nami komunikacji za pośrednictwem adresów e-mail możemy przetwarzać dane, które nam podasz, m.in.:

 • 1. imię i nazwisko,
 • 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • 3. zakład pracy,
 • 4. stanowisko pracy.

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • 1. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw co do przetwarzania twoich danych osobowych – bez podawania przyczyny. Sprzeciw może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • 2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • 3. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez Livingmedia Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • 4. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
 • 5. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Livingmedia Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 • 6. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • 7. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • 1. Twojej obecności na stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies, wykorzystywane przez odwiedzaną przez Ciebie stronę internetową – okres przechowywania plików cookies znajdziesz na Liście plików cookies,
 • 2. niezbędny do prowadzenia korespondencji w przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • 3. prowadzonych badań statystycznych – do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu,
 • 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania danych

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującymi. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z witryny, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców). Listę naszych zaufanych partnerów, którym przekazujemy lub powierzamy dane osobowe znajdziesz tutaj.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności, nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.

Przekazywanie danych poza EOG

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu

 • 1. dostosowania zawartości serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych,
 • 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu,
 • 3. utrzymywania sesji,

Więcej na temat plików cookies  https://livingmedia.com.pl/polityka-cookies

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics i Google Tag Manager. Google Analytics i Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu optymalizacji prezentowanych treści na witrynie internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości możemy dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będziemy ogłaszać w ramach Serwisu.

Dokument ten ma charakter informacyjny. Powyższe informacje zostały przez nas zaktualizowane w dniu 11.07.2023 r.